Tầm quan trọng của nước và chất điện giải đối với người chơi golf