Nhược điểm nhập hàng tiểu ngạch 

Hạn chế khi nhập hàng tiểu ngạch