Bọ trĩ có thể gặp ở nhiều loại cây trồng trong nhà

Bọ trĩ có thể gặp ở nhiều loại cây trồng trong nhà