Thetealab chuyển giao công nghệ cho nhà đầu tư Anh Quốc